Hem | Om Scientific Communication AB | Kontakta oss

Produkt - preparat Substans - ört Indikation - behandling Frågor & svar

Kalcium minskar risken för cancer

 

Att få i sig ordentligt med kalcium i ma­ten minskar risken för cancer. Så kan man sammanfatta en amerikansk stu­die som presenteras i Archives of Inter­nal Medicine. Studien bygger på data från

293 907 män och 198 903 kvinnor som deltog i studien NIH-AARP Diet and Health Study. När studien påbör­jades i mitten av 1990-talet fick studie­deltagarna lämna uppgifter om bl a kosthållning och om de åt kosttillskott. Forskarna har sedan identifierat fall av cancer i kohorten med hjälp av cancer­register. Studiedeltagarna följdes under sju år, och under den perioden notera­des 53 570 fall av cancer, 36 965 bland männen och 16 605 bland kvinnorna.

 

Resultaten visar att de som fick i sig mycket kalcium via kosten löpte mins­kad cancerrisk. När det gäller kvinnor­na noterades att högt dagligt kalcium- intag minskade den sammanlagda can­cerrisken, alla malignitetsformer in­kluderade. Sambandet gällde dock ba­ra upp till 1300 mg per dag, motsva­rande den mängd man får i sig med sju glas mjölk. Intag över denna nivå var inte korrelerat med ytterligare sänkt risk. För män noterades däremot ingen koppling mellan kalciumintag och minskad totalrisk för cancer. Där­emot noterades lägre risk för gastro­intestinal cancer hos män som fick i sig mycket kalcium i kosten. Om man tittar på de 20 procent av männen som fick i sig mest kalcium (i genomsnitt 1530 mg per dag) och jämför dem med de 20 procent av männen som fick i sig minst kalcium (i genomsnitt 526 mg per dag) noterades 16 procent lägre risk för gast­rointestinal cancer bland männen med högst kalciumintag.

 

Särskilt kraftigt minskade risken för kolorektalcancer bland både män och kvinnor som fick i sig mycket kalcium. Värt att notera är att även intag av kal­ciumtillskott var förknippat med lägre risk för cancer hos både män och kvin­nor. Det är dock viktigt att understryka att det handlar om den mängd kalcium deltagarna fick i sig med maten och via tillskott och alltså inte serumnivåer.